LMS知識社群ePortfolio登入
位置 : 首頁 > 熱門課程
項次 課程編號 課程名稱 文件 討論 旁聽 老師 班級
21 1071-1160 觀一乙_餐旅服務Ⅰ 29 0 不開放 觀一乙
22 1071-1019 廣一甲_英文Ⅰ 26 0 開放 廣一甲
23 1071-1012 商一乙_英文Ⅰ 25 0 限登入者 商一乙
24 1071-1017 觀一乙_英文Ⅰ 25 0 開放 觀一乙
25 1071-2089 204_餐旅服務Ⅰ 24 0 不開放 204
26 1071-1013 會一甲_英文Ⅰ 22 0 不開放 會一甲
27 1071-3060 302_專題製作Ⅰ 19 3 不開放 302
28 1071-3122 電三甲_商務網站建置 22 0 不開放 電三甲
29 1071-1023 會一甲_英文精讀Ⅰ 18 0 不開放 會一甲
30 1071-2100 會二甲_投資理財實務Ⅰ 17 0 不開放 會二甲
31 1071-1122 資一甲_計算機概論 14 0 不開放 資一甲
32 1071-1154 觀一乙_文書處理Ⅰ 14 0 不開放 觀一乙
33 1071-1074 商一甲_美術 8 4 不開放 商一甲
34 1071-3117 會三甲_金融實務Ⅰ 12 0 不開放 會三甲
35 1071-1020 應一甲_英文Ⅰ 11 0 不開放 應一甲
36 1071-1076 會一甲_美術 5 6 不開放 會一甲
37 1071-1129 應一甲_英語聽講練習Ⅰ 8 0 不開放 應一甲
38 1071-1157 觀一甲_餐旅英文與會話Ⅰ 8 0 不開放 觀一甲
39 1071-1075 商一乙_美術 6 1 不開放 商一乙
40 1071-1077 資一甲_美術 6 1 不開放 資一甲
Prev12345678910Next Go: / 22